טופס דיגיטלי עבור פרויקט ממשל זמין

* ניתן לעבור בקלות בין שדות המילוי ע"י לחיצה על Tab במקלדת


מספר ת.ז: (כולל ספרת ביקורת)


שם פרטי:


כתובת דואר אלקטרוני:


שם משפחה:


טלפון משרדי:


שם פרטי: (אנגלית)


טלפון נייד:


שם משפחה: (אנגלית)


תפקיד:


שם התאגיד/מוסד/עמותה - ככתוב ברשם התאגידים המתאים:


תפקיד: (באנגלית)


שם התאגיד/מוסד/עמותה באנגלית:


סוג התאגיד:


מספר התאגיד: (ח.פ.)


כתובת משרד


דרכון, רשיון נהיגה או תצהיר עו"ד:


צילום תעודת זהות:


תעודת התאגדות מרשם החברות / העמותות:


טופס מורשה חתימה חתום על ידי עורך דין:
אני מתחייב להביא תעודת זהות מקורית בזמן ההנפקה.


אני מתחייב להביא רשיון נהיגה\דרכון\תצהיר עו"ד בזמן ההנפקה.


אני מאשר כי קראתי את
טופס ההרשמה והסכם המנוי
לתעודה אלקטרונית


הנני מאשר/ת לכם להחזיק את המידע לגבי במאגר המידע שלכם